Voor meer informatie of vragen bel +31-(0)35-53.88.336 bereikbaar tot 21:00 uur

Reset Password

Zoekresultaten

Algemene Voorwaarden

ProvAzur
Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en boekingen bij ProvAzur. Echter, voor sommige woningen gelden afwijkende of additionele voorwaarden, die bij ieder betreffend huis zijn vermeld.
B. ProvAzur bemiddelt bij de verhuur van vakantiewoningen van veelal particuliere eigenaren (hierna: “eigenaar”).
C. Degene die de huurovereenkomst met ProvAzur aangaat en degene(n) namens of voor wie de eerstgenoemde een huurovereenkomst aangaat, wordt/worden hierna met “huurder(s)” aangeduid.
D. Met het versturen door de potentiële huurder van een reserveringsformulier geeft deze aan de algemene voorwaarden en de eventueel afwijkende of additionele voorwaarden en de disclaimer te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan.
E. De genoemde prijzen zijn per week en zijn definitief nadat de reservering door de huurder en bevestiging door ProvAzur heeft plaatsgevonden. In enkele gevallen kunnen er slechts 2 of meer aaneensluitende weken gehuurd worden.
F. Huurperiodes lopen van zaterdag tot zaterdag, tenzij anders vermeld of overeengekomen.
G. Onder de vakantiewoning (hierna “woning”) wordt verstaan de betreffende woning met erf, overige opstallen, zoals zwembad(en) en bijgebouwen, inventaris, gereedschappen en alle bij de betreffende woning en het erf behorende (roerende) zaken. In enkele gevallen zijn er bepaalde ruimtes, zoals bijvoorbeeld garages of privé kamers/kasten afgesloten voor de huurder.

2. Aankomst en vertrek

De zaterdag geldt in de meeste gevallen als wisseldag. Op de wisseldag dient de sleutel van de woning ter plekke tussen 16.00 en 20.00 uur in ontvangst genomen te worden. De huurder dient zich op de dag van aankomst telefonisch met de sleutelbewaarder in contact te stellen om aan te geven op welk tijdstip hij aan zal komen. De betreffende naam en het telefoonnummer worden aan de huurder verstrekt. Aankomst na 20.00 uur is niet mogelijk. Wel stelt ProvAzur zich ter beschikking voor bemiddeling tussen eigenaar en/of sleutelbewaarder en de huurder om een regeling te treffen voor latere aankomst. Dit kan extra kosten voor de huurder tot gevolg hebben. De huurder dient op de laatste dag, in overleg met de eigenaar of sleutelbewaarder, vóór 10.00 uur de woning te verlaten.

3. Reservering, boeking en betaling

A. ProvAzur is bevoegd bij de boeking vastgestelde prijzen te wijzigen, mits tussen de datum van prijswijziging en geboekte periode minimaal 6 maanden liggen. Bij een verhoging van de prijs heeft de huurder dan de mogelijkheid tot annuleren. Reeds door huurder aan ProvAzur betaalde bedragen zullen dan gerestitueerd worden, met uitzondering van de in lid D dezes genoemde reserveringskosten.
B. Speciale aanbiedingen gelden vanaf het moment dat deze worden aangekondigd tot het moment dat de hiervoor geldende periode is afgelopen of de aanbieding wordt ingetrokken;
C. Een huurder kan telefonisch, schriftelijk of per email/internet reserveren. De huurovereenkomst ligt eerst vast zodra het correct ingevulde boekingsformulier door ProvAzur is ontvangen dan wel telefonisch aan haar is doorgegeven en deze reservering schriftelijk is bevestigd door ProvAzur. Na deze bevestiging reageert ProvAzur binnen 48 uur indien de betreffende woning onverhoeds niet beschikbaar blijkt te zijn, waarna de huurovereenkomst vervalt.
D. ProvAzur bevestigt de tot stand gekomen huurovereenkomst schriftelijk en/of per email. Als reserveringskosten wordt eenmalig Euro 35,- berekend.
E. De huurder dient ervoor te zorgen dat ProvAzur binnen 7 dagen na ontvangst van de bevestiging een aanbetaling van 40% van de totale huursom + de reserveringskosten (zie lid C) heeft ontvangen op haar bankrekeningnummer.
F. De resterende 60% van de totale huursom dient uiterlijk 10 weken voor aanvang van de huurperiode door ProvAzur te zijn ontvangen. De eventueel aan ProvAzur te betalen borg dient 3 weken tevoren te zijn betaald.
G. Bij boekingen binnen 10 weken voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom + overige kosten ineens overgemaakt te worden (de borg 3 weken voor aanvang huurperiode). Te allen tijde dient het verschuldigde bedrag in zijn geheel door ProvAzur te zijn ontvangen alvorens er toegang verleend kan worden tot de woning.
H. Bij het niet nakomen door de huurder van de betalingsverplichting zal ProvAzur een schriftelijke aanmaning sturen. Het verschuldigde bedrag dient dan terstond telefonisch overgemaakt te worden. Indien 7 dagen na het verzenden van de aanmaning nog geen betaling is ontvangen, houdt ProvAzur zich het recht voor de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen. ProvAzur brengt dan de annuleringskosten in rekening (art. 7).
I. Na betaling van het volledige verschuldigde bedrag ontvangt de huurder de reisbescheiden, die deels tevens als legitimatie dienen bij de sleutelbewaarder, ongeveer 3 weken voor aanvang van de huurperiode. Hierin zijn het adres van de woning en naam en telefoonnummer van de sleutelbewaarder vermeld en de specifieke afspraken en de bijzonderheden van de gereserveerde woning.
J. Eventuele bankkosten gepaard gaande met betalingen tussen huurder en ProvAzur zullen nooit voor rekening van ProvAzur zijn en altijd voor rekening van de huurder.
K. ProvAzur bewaart de emailadressen die door haar klanten zijn gebruikt in het contact met ProvAzur voor het toevoegen aan de lijst met nieuwsbrief-abonnees. Onder elke nieuwsbrief is de mogelijkheid om ten allen tijden zich uit te schrijven, e.e.a. conform het privacy-beleid.

4. Borgsom

A. In alle gevallen vraagt de huiseigenaar om betaling van een borgsom. Deze vindt plaats door betaling aan de eigenaar/sleutelbewaarder in contanten of per geaccepteerde cheque op het moment van de sleuteloverdracht of (op verzoek van de eigenaar) door betaling aan ProvAzur door middel van een bankoverschrijving. De hoogte van de waarborgsom staat op de factuur vermeld. Bij het niet tijdig overhandigen/overboeken van de borg heeft de eigenaar/sleutelbewaarder het recht de toegang tot de woning te weigeren.
B. De borg zal worden gerestitueerd nadat eventuele kosten voor schoonmaak, beschadiging, breuk e.d. ermee verrekend zijn. In veel gevallen wordt de borg tevens gebruikt voor het verrekenen van kosten van telefoon, elektra en andere voorzieningen.
C. Bij enkele woningen wordt de borg na vertrek teruggestuurd (de huurder dient in dat geval zijn adres achter te laten). Ook bij vertrek vóór het overeengekomen tijdstip zal de borg worden nagestuurd.
D. Het voldoen van de waarborgsom ter plaatse en het terugontvangen ervan is een zaak tussen de eigenaar/sleutelbewaarder en de huurder. ProvAzur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van hierdoor ontstane problemen.
E. Afhankelijk van de hoogte van de kosten ten opzichte van de betaalde borg zijn naheffingen mogelijk.
F. Ook indien ProvAzur de borg namens de eigenaar heeft geïncasseerd, heeft ProvAzur geen enkele zeggenschap over de borg en dient ProvAzur deze op verzoek van de eigenaar aan hem beschikbaar te stellen. ProvAzur kan dan ook eerst de borg aan de huurder terugbetalen na toestemming van de eigenaar. ProvAzur kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de afwikkeling van de terugbetaling van de borg.
G. Het hebben van een aansprakelijkheid/schadeverzekering neemt niet weg dat schade via de borg afgewikkeld zal worden. Indien de schade hoger is dan de borg, dan zullen ook de hogere kosten op de Huurder verhaald worden.
H. In het geval de eigenaar aan ProvAzur meldt dat de borg niet of niet geheel terugbetaald mag worden, zal ProvAzur de huurder hiervan op de hoogte brengen. De huurder kan zich tot de sleutelbewaarder of eigenaar richten voor inhoudelijke vragen over de verrekening van de borg.
N.B.: Aangezien een eigenaar niet gelijk na beëindiging van een huurperiode kan beschikken over nota’s van bijv. nutsbedrijven of schade-herstelbedrijven, kan er enige tijd (het streven is niet meer dan 3 weken) overheen gaan voordat deze kosten met de borg verrekend kunnen worden.

5. Wijzigingskosten

A. Iedere wijziging door de huurder van de boekingsovereenkomst behoeft schriftelijke toestemming van ProvAzur. Voor iedere wijziging van de boeking tot maximaal 4 weken voor aanvang van de huurperiode brengt ProvAzur 50 Euro in rekening.
B. Indien de huurder de boeking wijzigt binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode, zijn de annuleringsbepalingen van artikel 8 van toepassing.

6. Additionele kosten

A. Tenzij anders vermeld, is bij de huur inbegrepen een normaal verbruik van water en elektra. Bijvoorbeeld in die gevallen wanneer er gebruikt gemaakt wordt van de verwarming (zwembad of huis), zal er vaak een additionele rekening volgen, die met de terugbetaling van de borg wordt verrekend.
B. De door de huurder gemaakte telefoonkosten op de telefoonaansluiting van de woning, zullen met de terugbetaling van de borg verrekend worden.
C. Tenzij anders vermeld, dient er extra betaald te worden voor bed- en linnengoed (indien beschikbaar).
D. Schoonmaakkosten en kosten voor linnengoed worden vaak ter plekke afgerekend met de eigenaar of sleutelbewaarder.

7. Annulering door huurder

Algemeen 1. De huurder dient tijdens kantooruren te annuleren. Een annulering nadien wordt geacht te zijn gedaan op de eerstvolgende werkdag (maandag t/m vrijdag, uitgezonderd feestdagen).
Algemeen 2. Indien de huurder gedwongen is zijn verblijf te annuleren, kan hij onder bepaalde voorwaarden voor een andere, vergelijkbare (ter beoordeling aan ProvAzur) huurder zorgen. Er dient dan een andere huurovereenkomst opgemaakt te worden, waarvoor wijzigingskosten van 50 Euro in rekening gebracht worden. Alle annuleringen en wijzigingen dienen schriftelijk bij ProvAzur gemeld te worden. Het verdient aanbeveling een annuleringsverzekering en reisverzekering af te sluiten.
A. Bij annulering tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode zijn de reserveringskosten en 40% van de totale huursom verschuldigd.
B. Bij annulering binnen 10 weken voor aanvang van de huurperiode zijn de reserveringskosten en 100% van de totale huursom verschuldigd.
C. Bij vroegtijdig vertrek uit de door huurder gehuurde woning blijft de totale huursom verschuldigd.

8. Wijziging / annulering door ProvAzur

Indien nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of redelijkerwijs niet van de eigenaar kan worden gevergd, heeft ProvAzur het recht de overeenkomst te annuleren. Dergelijke omstandigheden kunnen zich bijvoorbeeld doch niet uitsluitend voordoen in geval van overlijden van de eigenaar, verkoop van de woning, ernstige schade aan de woning of overmacht. ProvAzur zal zich inspannen om, voor zover redelijkerwijs mogelijk en voor zover door de huurder gewenst, in plaats van de overeengekomen woning een andere woning in een vergelijkbare prijsklasse aan de huurder aan te bieden. Indien een dergelijke woning niet te vinden is of de huurder het alternatieve aanbod niet accepteert, zal ProvAzur de reeds betaalde huursom en borg terugbetalen, onmiddellijk maar niet eerder dan nadat zij die betreffende bedragen van de eigenaar heeft ontvangen. Aansprakelijkheid voor eventuele schade zal niet door ProvAzur aanvaard worden.

9. Annuleringsverzekering en Reisverzekering

ProvAzur adviseert huurder een Annuleringsverzekering voor het gehuurde verblijf af te sluiten als ook een reisverzekering.
ProvAzur kan dit voor U verzorgen bij Europeesche Verzekering.

10. Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

ProvAzur (KvK nr. 32090912) is aangesloten bij SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

11. Aantal personen

De gehuurde woning en bijbehorend terrein mogen alleen bewoond worden door de in de huurovereenkomst vermelde personen. Indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ProvAzur meer of andere personen dan overeengekomen overnachten in de gehuurde woning of kamperen op het bijbehorende terrein, geraakt de huurder automatisch in verzuim en is hij schadeplichtig. Overtredingen van bovenstaande hebben tot gevolg dat huurder aan ProvAzur een boete dient te betalen van 150 Euro per dag per “niet-overeengekomen persoon”. Daarnaast behoudt ProvAzur zich het recht voor alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook te eisen.
Alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van ProvAzur is het toegestaan in een gehuurde woning een ontvangst (bijv. feest, receptie of vergadering) te organiseren waarbij anderen uitgenodigd worden dan de op het reserveringsformulier vermelde personen.

12. Huisdieren

A. Enkele eigenaren staan het meenemen van sommige huisdieren toe. Echter, in alle gevallen dient het meenemen van een huisdier, evenals het aantal en soort daarvan, bij de boeking gemeld te worden aan ProvAzur en zal toestemming daartoe uitdrukkelijk door ProvAzur schriftelijk bevestigd moeten worden.
B. Overtredingen van bovenstaande hebben tot gevolg dat huurder aan ProvAzur een boete dient te betalen van 150 Euro per dag per “niet-overeengekomen huisdier”. Daarnaast behoudt ProvAzur zich het recht voor alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook te eisen.
C. Indien huisdieren zijn toegestaan zoals gesteld in lid A, is huurder aansprakelijk voor eventuele schade, aangericht door meegebrachte huisdieren. Huurder dient erop toe te zien dat meegebrachte huisdieren geen toegang hebben tot slaapkamers en zwembaden en niet op meubels liggen of zitten. De huisdieren dienen buiten het terrein uitgelaten te worden.

13. Bad- en bedlinnen

De meeste huizen bieden bad- en bedlinnen aan (met of zonder extra betaling). Ook die huizen waar men zelf voor bad- en bedlinnen dient te zorgen, hebben wel altijd dekens of dekbedden en kussens. Strand- of zwembadhanddoeken dient u zelf mee te nemen.
Een pakket badlinnen voor 1 persoon bestaat meestal uit 1 grote, 1 kleine handdoek en een washand.

14. Zwembad

A. De zwembaden zijn in de regel in gebruik van medio mei tot eind september. Bij uitzonderingen daarop kan ProvAzur geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade daardoor geleden. Sommige huizen beschikken over verwarmde zwembaden. Er kan geen garantie gegeven worden voor een bepaalde temperatuur van het verwarmde water omdat dit mede afhankelijk is van de buitentemperatuur. Vrijwel altijd is deze verwarming in juli/augustus niet aangesloten.
B. Het is de huurder niet toegestaan zelf de technische installatie van het zwembad te bedienen. Wel zal, in sommige gevallen, de sleutelbewaarder de huurder basisinstructies geven voor de bediening.
C. Kinderen jonger dan 14 mogen slechts onder toezicht van een volwassene het zwembad gebruiken. Ook onder toezicht dienen kinderen die niet goed kunnen zwemmen een zwemvest te gebruiken.
D. In geval van ongevallen kan nooit ProvAzur of de verhuurder/eigenaar aansprakelijk gesteld worden.
E. Meegebrachte huisdieren dienen onder geen beding toegang te hebben tot het zwembad.
F. Alle zwembaden dienen wettelijk voorzien te zijn van een goedgekeurd alarm, afscheiding rondom of (semi-) harde afdekking. Zelfs in het geval een onbevoegde het terrein betreedt en in het zwembad verongelukt, kan de eigenaar of de gebruiker (huurder) van de woning aansprakelijk gesteld worden indien niet de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen genomen waren (alarm aan, hek dicht etc.).
G. In uitzonderingsgevallen kan het zwembad of de bijbehorende verwarming niet gebruikt worden ten gevolge van onderhoud of reparatie.

15. Eindschoonmaak

A. Meestal is het laten doen van de eindschoonmaak verplicht. De kosten betaalt de huurder aan de sleutelbewaarder. Niettemin dient de huurder ook dan de gehele woning netjes en de badkamers en keuken schoon en opgeruimd achter te laten. De eigenaar of sleutelbewaarder zal anders een extra vergoeding berekenen.
B. Indien de huurder verplicht is zelf de eindschoonmaak te verrichten, zal bij het niet correct uitvoeren daarvan door de eigenaar/sleutelbewaarder een deel van de borg ingehouden worden of zal een vergoeding gevraagd worden.

16. Overige

A. De huurder dient zelf te zorgen voor de correcte opslag en afvoer van het huisvuil (vraag instructies aan sleutelbewaarder).
B. In Frankrijk varieert de lengte van de bedden die men gebruikt tussen de 180 en 200 cm. Derhalve zijn er woningen die door ProvAzur aangeboden worden waar bedden zijn die korter zijn dan wat in Nederland gebruikelijk is.
C. De huurder dient de woning en de inventaris met de grootste zorg te behandelen. Alle schade of niet correct functioneren (wel of niet door huurder zelf veroorzaakt) dient terstond aan de eigenaar of sleutelbewaarder gemeld te worden.
D. Het is niet toegestaan in de woning te roken. Eventueel aanwezige asbakken zijn bedoeld voor buitenshuis.
E. Sommige woningen hebben een huishoudelijk reglement dat in de woning aanwezig is en waaraan de huurder zich dient te houden.
F. Indien een huurder zodanige last, hinder of schade oplevert of kan opleveren, dat een correcte uitvoering van een verblijf in de woning daardoor in sterke mate wordt of kan worden belemmerd, kan ProvAzur, de eigenaar of de sleutelbewaarder de huurder van verblijf uitsluiten. Alle daaruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de huurder.
G. De woning is slechts bedoeld voor vakantiedoeleinden. Professionele foto- of filmactiviteiten zijn alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van ProvAzur. Aanstootgevende foto- of filmactiviteiten zijn altijd uitdrukkelijk verboden.
H. Het kan voorkomen dat er, tijdens het verblijf van de huurder, personen toegang moeten hebben tot de woning of het terrein voor bijvoorbeeld het regelmatig onderhoud, het verrichten van reparaties of het (sporadisch) doen van bezichtigingen in het geval de woning ter verkoop staat. Het is huurders niet toegestaan dergelijke personen de toegang tot de woning of het terrein te weigeren.
I. Veel woningen voorzien zijn van (draadloos) internet, ProvAzur kan echter de werking hiervan niet garanderen. Sommige villa’s bieden slechts beperkt internet.

17. Aansprakelijkheid en vrijwaring

A. ProvAzur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, letsel of ongemakken voor/van de huurder als gevolg van en/of samenhangend met zijn verblijf in de woning, behoudens in gevallen van opzet of grove schuld van ProvAzur.
B. ProvAzur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor: – diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in een door ProvAzur aangeboden woning; – het onklaar geraken of buiten werking stellen van apparatuur of anderszins in of bij de woning; – foto’s, folders, artikelen etc. voor zover door derden uitgegeven; – kennelijke fouten of vergissingen op deze website of andere publicaties.
C. Bouwactiviteiten in de buurt van de gehuurde woning zijn niet door ProvAzur te voorzien. ProvAzur kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor overlast van bouwactiviteiten in de buurt, evenals voor storingen aan of het uitvallen van stroom-, gas- en watervoorzieningen.
D. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies/schade aan het gehuurde en de bijbehorende inventaris, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in de woning of het bijbehorende terrein bevinden. Schade aan een woning wordt toegerekend aan de huurder, tenzij deze het tegendeel kan bewijzen. ProvAzur bedingt bij wege van derdenbeding ten gunste van de eigenaar, dat de huurder gehouden is alle schade aan de woning tijdens zijn verblijf ontstaan aan de eigenaar te vergoeden. De huurder vrijwaart ProvAzur van de verplichting om schadevergoeding te betalen aan de eigenaar voor schade aan de woning ontstaan ten gevolge van of tijdens het verblijf van de huurder. Hetzelfde geldt voor schade ontstaan bij en te betalen aan derden.
E. Indien om welke reden dan ook ProvAzur schadeplichtig is, beperkt de hoogte van de te betalen schadevergoeding zich tot de hoogte van de huursom.
F. ProvAzur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongemakken of afwijkingen van de woning buiten de schuld van ProvAzur. Indien ongemakken en afwijkingen essentieel zijn voor het overeengekomene en ProvAzur hierbij blaam treft, zal de maximale schade zich beperken tot de hoogte van de huursom.
G. Alle zwembaden dienen volgens de Franse wetgeving voorzien te zijn van een goedgekeurd alarm, afscheiding rondom of (semi-) harde afdekking. Huurder is verplicht het alarm in te schakelen, de afscheiding te sluiten of de afdekking te installeren zodra het zwembad niet in gebruik is. Indien een van deze voorzieningen niet correct functioneert, dient dit onverwijld doorgegeven te worden aan de sleutelbewaarder of eigenaar.
H. Ongevallen in de woning of op het bijbehorende terrein kunnen niet ProvAzur, de eigenaar of de sleutelbewaarder aangerekend te worden. De huurder dient in dit verband ook te zorgen voor correct toezicht op kinderen in en bij het zwembad.
I. In het geval dat oorlog, staking of anderszins buitengewone omstandigheden er de oorzaak van zijn dat ProvAzur, de eigenaar of sleutelbewaarder enige verplichting niet of niet geheel kan nakomen, kan de huurovereenkomst door hen ontbonden worden zonder dat de huurder enige aanspraak kan maken op schadevergoeding.
J. Naar aanleiding van de mogelijkheid van het optreden van natuurrampen (zoals bijvoorbeeld overstromingen en bosbranden) heeft de Franse overheid besloten grote delen van Zuid-Frankrijk aan te merken als gebied met verhoogd risico op natuurrampen. Derhalve dient de huurder ervan uit te gaan dat elke door ProvAzur aangeboden woning in een dergelijk gebied ligt. ProvAzur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van dergelijke gebeurtenissen. De huurder dient zich te allen tijde zodanig te gedragen dat er door zijn of haar doen of laten geen brand kan ontstaan.

18. Rente en incassokosten

Bij het niet nakomen van een geldelijke verplichting is de huurder een rente verschuldigd van 2% over ieder maand of gedeelte daarvan dat de verplichting te laat wordt nagekomen. Tevens is de huurder verplicht de kosten (met een minimum van 50 Euro) te betalen aan buitengerechtelijke incassokosten.

19. Klachten

A. Voor klachten tijdens het verblijf dient de huurder zich onverwijld te wenden tot de eigenaar of sleutelbewaarder. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld, dient de huurder contact op te nemen met ProvAzur.
B. Bij vroegtijdig vertrek (zonder overleg en voorafgaande schriftelijke overeenstemming daarover met ProvAzur) uit de gehuurde woning, blijft de totale huursom verschuldigd en ontslaat dit ProvAzur van iedere vorm van schadeloosstelling.
C. Klachten die niet naar tevredenheid zijn opgelost, dienen binnen 1 week na beëindiging van de huurperiode schriftelijk aan ProvAzur gemeld te zijn. Bij later indiening van klachten verliest de huurder zijn eventuele recht op schadevergoeding.
D. Schadeclaims van de huurder kunnen nooit hoger zijn dan de huursom en dienen vergezeld te gaan van bewijzen in de vorm van getuigenverklaringen en foto’s.
E. Op alle geschillen met ProvAzur is Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank van Utrecht als enige bevoegd het conflict te leiden.

 • Waar wilt u heen?

Gemiddelde klantwaardering voor service ProvAzur
9.4/10

Wij selecteren voor u

 • Fijne locaties, bij strand of dorp
 • Kwaliteit villa’s met zwembad en volop privacy
 • Het vakantiehuis dat bij u past

Ervaring en zekerheid in Zuid-Frankrijk

 • ProvAzur bestaat sinds 2004 en lid van de SGR
 • Uitstekende kennis van Zuid-Frankrijk
 • Wij kennen de eigenaren persoonlijk

We regelen het voor u

 • Alle villa’s door onszelf bezocht
 • Mensen ter plekke voor ontvangst en vragen
 • Goed bereikbaar, ook buiten kantooruren

Het is zoals u het verwacht

 • Fotoreportages door onze eigen mensen
 • Beschrijvingen op basis van eigen bezoek
 • Teksten ook op basis van klantreacties

Blijf op de hoogte van ProvAzur nieuws en aanbiedingen